SSOE is expertisecentrum

De ED en het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant begeleiden samen leerlingen in het regulier onderwijs en adviseren, coachen, scholen en begeleiden intern begeleiders, leerkrachten en ouders bij specifieke hulpvragen en complexe casussen.

Bij Route040 worden leerlingen in kleine stapjes en geleidelijk voorbereid tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Missie en visie

Visie

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) is hét expertisecentrum voor onderwijs en begeleiding van leraren, kinderen en jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte in zowel regulier onderwijs als Speciaal Onderwijs en MBO. Onze specialistische kennis en deskundigheid op het gebied van motoriek, autisme, leerproblemen, taalachterstand en gedragsproblematiek zetten wij iedere dag opnieuw in om deze speciale leerlingen voor te bereiden op een voor hen zinvolle plek in de maatschappij. We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. We werken hierbij nauw samen met gemeentes en relevante partners in het onderwijs, de zorg, welzijn en hulpverlening. Bij alles wat we ondernemen voor leerlingen, zijn de ouders/verzorgers onze belangrijkste partners.

Organisatie

Raad van Toezicht

Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Uitgangspunt van het toezicht is dat de Raad van Toezicht waakt over het integrale belang van de organisatie en zijn werkomgeving zoals dit door het Bestuur wordt uitgedragen. De Raad van Toezicht vergadert zesmaal per jaar en evalueert jaarlijks het eigen functioneren. Een van de instrumenten bij het afleggen van verantwoording is het jaarverslag. Klik hier voor het jaarverslag van SSOE 2022. De RvT van SSOE bestaat uit vijf leden.

De leden van de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het secretariaat van het bestuursbureau: 

088 214 01 01
RvT@ssoe.nl

Documenten:

Leden Raad van Toezicht 

Reglement

Toezichtkader 

Medezeggenschap

Voor het reglement van de GMR: klik hier

Voor het huishoudelijk reglement van de GMR: klik hier

Voor het jaarverslag 2022-2023: klik hier

Contact: mevrouw I. Roy, ambtelijk secretaris GMR: e-mail: gmr@ssoe.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een MR met advies- of instemmingrecht. Hierin worden zaken die meer specifiek bij een school horen besproken.

Hoe gaan wij om met uw privacy of de privacy van uw kind?

Waarom worden er gegevens van mijn kind vastgelegd?

Volgens de wet moeten wij persoonlijke gegevens en leerprestaties van uw kind vastleggen. De contactgegevens van ouders/verzorgers gebruiken wij om met u in contact te blijven. Daar waar het nodig is voor de gezondheid van uw kind leggen we ook medische gegevens vast, bijvoorbeeld als uw kind medicijnen gebruikt. Voor foto’s en films vragen wij altijd toestemming aan u. Bij kinderen ouder dan 16 jaar vragen we ook om hun toestemming.

Klik hier om de volledige regeling over privacy te lezen. Hier kunt u een aantal veel gestelde vragen rondom uw privacy lezen en onze volledige privacystatement downloaden.

Klachtenregeling

Als al deze mogelijkheden niet leiden tot het oplossen van de klacht, kunnen zij gebruik maken van de klachtenregeling. SSOE heeft een klachtenregeling conform het nieuwe model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs van de PO- en VO-Raad d.d. april 2023. Deze regeling voldoet aan de wettelijke eisen.

Informatie over deze klachtenregeling is verkrijgbaar via de school of het secretariaat van het bestuursbureau. 

Klik hier voor de volledige klachtenregeling van SSOE

Aanmelding en samenwerkingsverbanden

Om dit te regelen geeft het samenwerkingsverband uit die regio een zo genoemde toelaatbaarheidsverklaring af.

Bekijk hier alle informatie voor het aanmelden.