Ik heb een klacht

De scholen streven er naar om klachten te voorkomen door het verzorgen van goed onderwijs en begeleiding in een goede sfeer en een veilig klimaat voor alle leerlingen en medewerkers.

Ouders die een klacht hebben over het onderwijs of de begeleiding van hun kind, of leerlingen die zelf een klacht hebben, kunnen die in eerste instantie bespreken met de vaste groepsleerkracht of ambulant begeleider. Het is ook mogelijk dat ouders een klacht indienen bij de directeur van de school of uiteindelijk het bestuur van SSOE.

Als bovenstaande mogelijkheden niet leiden tot het oplossen van de klacht, kunnen je gebruik maken van de klachtenregeling. SSOE heeft een klachtenregeling conform het model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs van de PO- en VO-Raad, april 2023. Deze regeling voldoet aan de wettelijke eisen en is op te vragen bij de school of het secretariaat van het bestuursbureau.

Klachten worden bewaard zolang een leerling ingeschreven staat op één van onze scholen. Wanneer een leerling niet meer op één van de scholen ingeschreven staat, wordt het leerlingdossier nog drie jaar bewaard volgens de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze periode is het alsnog mogelijk een klacht in te dienen over gebeurtenissen uit de periode dat de leerling ingeschreven was op school.

Meer informatie over de klachtenregeling is verkrijgbaar via de school of het secretariaat van het bestuursbureau. 

Contactpersonen
Iedere school heeft één of meerdere contactpersonen die informatie kan geven over de klachtenregeling. De contactpersonen kunt u vinden in de schoolgids van de school, te vinden op de website van de school.

Externe vertrouwenspersoon
Indien bovenstaande procedure niet leidt tot oplossing van de klacht, kan een ouder een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Daarbij kan eventueel de hulp van een externe vertrouwenspersoon van SSOE gevraagd worden. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen bij het vinden van een oplossing voor het probleem of helpen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon gaat uiteraard vertrouwelijk om met de informatie.

De externe vertrouwenspersonen van SSOE zijn:

Dhr. Roy Ploegmakers, bereikbaar via 06 4808 8774
Mw. Annelies Spitz, bereikbaar via 06 3364 6887

www.vertrouwenswerk.nl

Externe klachtencommissie
SSOE is aangesloten bij een Externe Klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommisie voor het Katholiek Onderwijs
Bereikbaar via het loket van Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324 
2508 EH  DEN HAAG 
070-3861697 (van 09.00 – 16.30 uur) 
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl